RODO/GDPR

Biuro Rachunkowe A.Babska & Wspólnicy Sp z o.o.

RODO/GDPR

Obowiązek informacyjny BIURO RACHUNKOWE A.Babska & Wspólnicy Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych

 (USŁUGI KSIĘGOWE i KADROWE)

Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe A.Babska & Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Częstochowskiej 4, 45-424 Opole, NIP: 7543065510, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000429095

Kontakt: Jarosław Kasowski +48 608 656 920

email: biuro@najlepszeksiegowe.pl

listownie na wyżej wymieniony adres

Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych i realizacji związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.

Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane: za zgodą Klienta w celu realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

Podstawa przekazania danych: dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych.

Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy usług księgowych i kadrowych.

Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Klientowi przysługuje prawo do: do poprawienia i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych. Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienia skargi do organu nadzoru.

W momencie, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922)